...

ببینم ٬ یعنی بین این‌همه گوسفند و این‌همه‌تر چوپون ... یه سگ گله هم پیدا نمیشه ؟!!