...

غریبه‌ها ... غریبه‌ها ... غریبه‌ها ... چقدر جای خالیشان را هر روز پررنگ تر احساس می‌کنم ...