...

یادمه یه بار گفته بودم فکر می‌کنم هر چقدر بیشتر برای بقیه باشی کمتر برای خودت هستی و هر چی آدمای بیشتری با هات صمیمی باشند با آدمای کمتری می‌تونی صمیمی بشی ...
خب ... خوب که فکر می‌کنما ... گه زیادی خورده بودم.