...

- وقتی با من حرف میزنی نقطه نذار ... نقطه‌ی آخر جمله‌ها رو دوست ندارم !
- چی دوست داری ؟!
- سه نقطه ... بعضی وقتا هم علامت تعجب !
- باشه .
- X(