...

اون کسیکه غرق میشه لزوماً همون کسی نیست که تو آب میفته ٬ اونیه که نمیتونه از آب بیاد بیرون ...