...

خسته‌ام ... از نگفتن . میدانی ... چشمانم دلتنگ سخن گفتنند ... کو نگاهی که حرفم را بشنود ... میدانی ... نگاهم با نگاه تو سخن‌ها دارد ٬ حرف‌ها ... دلم هوای سکوت کرده است. سکوتی سرشار از ناگفته‌ها ... سکوتی با آهنگ یوسف٬ بوی پیراهن یوسف ...