...

ببینم ٬ راسته که میگن روز قیامت همه‌ی اندام آدم به حرف زدن میفتن و از گناه‌هاشون میگن ... اونوقت خیلی بد میشه که ...