...

درسته که هنوز به دنیا نیومده ولی خوب که فکرش رو می‌کنم دلم واسه اون بیشتر از هر کس دیگه ای تنگ شده ...