...

- هنوزم میشه عاشق شد و از ستاره مأیوس نشد ...
- یادت نره دوسِت دارم ...
- تو که بی‌قرار دیدن شب و ستاره ای ...
- قرارمون یادت نره ...
- ... ولی بعضیا معتاد میشن به عشق یه طرفه ...
- دیوونه دیوونه ...
- آمدیم نبودید رفتیم ... شاید برگشتیم !
- قرارمون ساعت عشق ...
- اگر از عشق میشد قصه نوشت ...
- عاشقم و عاشق تو ...
- من خوش خیال ساده٬ حالا با پای پیاده ...
- بزن بریم از اینجا ...
- گل سنگم، گل سنگم ...
- خیلی دلم تنگه برات ...
- هنوزم میشه عاشق شد و از ستاره مأیوس نشد‌ ؟!!

پ.ن. پیام چرا دیگه با من حرف نمی‌زنه ؟!!