...

ای کاش هر یک از ما شمعی بودیم
برای هریکی که تصمیم می گیرد بمیرد
تا با یادآوریمان در آخرین لحظات
تصمیمش را دائم و بی وقفه بسوزد
.
.
.