...

- خیلی دوست دارم میدونی .. خیلی ...
- Fuck you .