...

آن شب ... آن شب لعنتی ...

گفته بودم اینجا ٬ این غربت ٬ این تنهایی همه و همه با سکوت تو صحبت می‌کنند که گاه ضجه میزنند ...
میدانی ٬ این غربت بوی تو را می‌دهد ٬ هرگاه مست بیکس بودن میشوم ...

آن شب ... آن شب لعنتی ...