...

نقل از علیِ ایستاده با پرواز :

مردايی که ازدواج ميکنن ۶ ماهه اول عروسيشون به زنشون ميگن بخورمت من!
... بعد ۶ ماهه دوم بهش ميگن کاش همون موقع خورده بودمت تموم شده بودی :S !!!