...

تبلیغ به روش ایشون:

به کاربر شماره‌ی ۱۱۱۱۱ این وبلاگ در صورت اثبات و تأیید مراجع زیربط با هدایای نفیس و نفیسه قدردانی شایسته عمل آورده می‌شود و بهشون چیزای خوب میدیم.

مکان (کجا میدیم ؟!): کافه بلاگ.
زمان (کی میدیم ؟!) : به محض اینکه من اینجا کارم تموم شه !
محتوا (چی‌چی میدیم ؟!) : بستگی به کیفیت و جنسیت شما و قیمت‌های کافه بلاگ دارد !
چگونه (چه‌طور میدیم ؟!) : ااااه ... گیر دادیا ... خوب میدیم .. بسه ؟!!

-- ارادتمند٬ آخرین وسوسه !