...

عاشق یک رویا بودن ؟!
... و زیستن ؟!

و با یک رویا عاشقانه زیستن ...