...

خدایا گر تو درد عاشقی را می‌کشیدی ٬
تو هم زهر جدایی را به تلخی می‌چشیدی ٬
اگر چون من به مرگ آرزوها می‌رسیدی ...
پشیمون می‌شدی از اینکه عشقو آفریدی !

پ.ن. ...