...

استریپتیز ....... استریپتیز خودم تو مرداب ........ استریپتیز خودم واسه خودم تو کثافتای مرداب ...... تو مه صبحگاهی ..... زیر نگاه پشه‌های مالاریا ....
................
.......................
..............................
.
.
.
دیووونه دیووونه !!