...

« ... بیا و عهدی ببند با ما که چه باور بکنی یا نه این دلِ ما به فاصله‌ی هزار ساله مان نیز عادتی کرده بس غریب ٬ و نزدیک که نمی آیی پس نکند روزی فاصله میان من و تو هزار ویک ساله شود . »