...

و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز ...