...

آقا ما حالا یه چیزی اینجا گفتیم .. چمدونستیم اینجور میشه !! تو رو خدا ببین چه به جون هم افتادن اینا !! خدایان بس کنید و گر نه خودم آی‌پی همتونو فیلتر میکنما !! کامنت‌دونی من جای جر و بحث شما نیس که ... چخه :|