...

آقا جاتون خالی دیشب هوا بهاری (؟!!) ... مارو گرفتن ٬ بردن ٬ زدن ٬ خوردن ٬ کشتن ٬ الانم من روحمم ... فاتحه لطفاً !!