...

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...

دیشب شام ، امروز ناهار ، احتمالا امشب شام ، لوبیا و قارچ خوردم ...