...

این بار دیگه جدی جدی ...

قصد آن دارم که امشب مستِ مست ...