...

این صدای من است ... این صدای بودن من است ... این منم ٬ خود خودمم ... بی‌حجاب ... من واقعیم ... من اندرونم ٬ چه صدای بلند گوشخراشی دارم من ... فریاد می‌زند ... هوار می‌کشد ... آی ... بدانید همتان ... این صدای من است که می‌شنوید ...

من جدیداً یک بزمجه هستم


پ.ن. و صد البته دیووونه دیووونه ...