...

نقل از خود خرم:

« اگه فقط یه روز عاشق نبودی ٬ اون روز دیگه مردی !
... هرچند اگه بفهمن یه روز که عاشقشونی ٬ خودشون می‌زنن می‌کشنت ! »


نتیجه‌گیریِ شاعرانه: حرفای عاشقونه ٬ همش پر از فریبه ...
تنیجه‌گیری عاشقانه: آه عشق من ! می‌خوام با دستای خودم خفت کنم ...
نتیجه‌گیریِ فلسفی: اول و آخر مرگه ٬ موندن میون راهه ...
نتیجه‌گیریِ خوشبینانه: بجز از امشب و فردا شب و شب‌های دگر ...
نتیجه‌گیریِ حاج‌آقا: البته ... ما که شهید شدیم !
نتیجه‌گیری خطرناک: این مکان مین‌گذاری شده است ٬ لطفاً از در عقب وارد شوید. جدی میگم به خدا !
نتیجه‌گیریِ سریع: بزن بریم به سرعت برق و باد ...

نتیجه‌گیری کلّیِ من: دیووووووونه دیووووووووووونه دیییییی وووووووووووووووو نِـــــــــــــــــــــــــــــه