...

--> «باید به خندیدن به طورِ جدی فکر کرد.» یا شاید باید به فکر کردن به طور جدی خندید !! به هر حال قبول می‌کنم که --> فهمیدن همیشه یک سوءِ تفاهم است .