...

خوشبخت‌ترین مردم ٬ ابله‌ترین آنانند ... وقتی خوشبختی حماقت است ... این‌روزه ... و هرروزه.