...

یه احساس خوشایندی از حس شش و هفتمم برخاسته و بهم میگوید که به صور اسرافیل دیگر چیزی نمانده است . یعنی خیلی چیزی نمانده است. فقط کمی دلشوره دارم . از خودم می‌پرسم همه چیز خوب پیش خواهد رفت ؟!! آیا همه برای این نمایش بزرگ آماده شده‌اند ؟!! فکر کنم وقتی کوه‌ها راه میفتن خیلی منظره‌ی جالبی باشد. پر احساس و هیجان انگیز. به قول کسی : « فقط یه لحظه تو این دنیا هست که خیلی جذاب و دوست داشتنی‌ست آنهم اون موقع است که اسرافیل لپانش را باد کرده و ميخواد دهانش را بگذارد لب شیپور »