...

پشتت را به من بکن دوست من . می‌خواهم خنجری بزنم.