...

این را دیگر نمیشد نگفت: رفتیم ماری...جونینا اینا تیریپ سوداگری مرگ. جای همه‌تان خالی .

پ.ن. از آرشیو بیرون کشیده شده شده است این یادگار !!