...


می‌گفت در خارجه اول لایک میکنن ٬ بعد رفت و آمد (گاهی برعکس) ٬ بعد شاید لاو کنن ٬ بعد هم سکس می‌کنن ٬ بعد هم شاید زندگی کنن. اینجا دختر و پسر ها چگونه است که ندیده و نرفته و نیامده یا لاو میکنن یا لاس (خشک و تر همه جوره میکنن) !! گفتم : ههه ٬ ما اینیم دیگه تازه گونه‌ای هم داریم که لاو پنهان می‌کنند . خوب که دقت کردم کمی از شاخ‌هایی که داشت درمی‌آورد را دیدم.