...

چه لذت بخش است ٬ دروغ و خیانت . ولی حماقت چیز دیگراست.