...

و دیوانه همانا پیشوا و پیغمبری برای اهل حماقت است .

و من همیشه گفته‌ام که دیوانگی شغل دوم انبیا ست .