...

و شغل اول ایشان (پیامبران) همانا چوپانی بوده و هست. و همگی در جوانی با هدایت گله ای گوسفند کاراموزی آینده‌ای را می‌کنند که گله ای گوسفند دو پا که به آنان ایمان آورده‌اند را قرار است هدایت کنند.

پ.ن. شغل دومشان را هم که اینجا گفتم چه بود .