...

احمقی عاقلانه می‌گفت: « برای فراموش کردن درد عاشقی ٬ باید دوباره عاشق شد .»

شما بگویید من چه می‌توانم گفت ٬ جز آنکه حماقت عین خوشبختی است ؟!!

پ.ن. و جالب آنکه به گمانم راست میگفت !!

تکمیلی: وقتی دوباره این پاره‌نوشت را می‌خوانم و به خودم فکر می‌کنم ٬ بی اختیار یاد بازرس ژاور مرحوم هوگو میفتم که چه نیک مردی بود این ژاور ٬ که گاهی تصور می‌کنم بیش از اندازه مرد بود.