...

جایتان خالی٬ ما در قهوه خانه‌ی اینجا چلوکباب با نان بربری و قلیان خربزه تناولیدیم و به رقص عربی رسیدیم و به دختر رومانیای خارج شدیم . عجب مادرقهوه‌خانه ای بود !!