...

وقتی دوستت صاف صاف تو روت واستاده و بهت پشت نمیکنه و تو از حرصت خنجری که تو دستت قایم کردی رو هی بیشتر فشار میدی ... احمق دوستت رو عوض کن الاغ.