...

میگما ... همه رو سیل میبره ، ما رو جیش بچه :-& آخه جوجه ماشینی صورتی ورپریده نیم‌عقل تو برو کهنه‌ی بچه بشور ٬ تو رو چه به خدایی !!! دختره‌ی دودکش :~|