...

ببینم تو این گوسفندایی که به من ایمان آوردن هیچکی پیدا نمیشه که شیر شوکولات بده ؟!!