...

« جیک جیک جیک قُدا قُدا »
- این رو امروز یکی از گوسفندام که داشت آهنگ سنتی گوش میداد میخوند !