...

و چه نگونبخت کسانیکه با تمام حماقتشان بدبختند