...

این نفهمیده شدن هم جالب است ها ! اگر نفهمیدن به مثابه لذت بردن باشد ، نفهمیده شدن به لذت دردکشین در شب زفاف می ماند

پ.ن. هرچند تجاوز شدن چیز دیگری است .. چیزی مانند به غلط فهمیده شدن