...

دوست عزیز ٬ بازبان خوش تکرار می‌کنم : پشتت را به من بکن ٬ خنجرم پوسید دیگر . مجبورم نکن با تو گلاویز شوم . مگر نمی‌دانی از پشت خنجر خوردن چه لذتی دارد ؟!! به من اعتماد داشته باش . خواهش می‌کنم.