...

الان الهام یه تیریپ اومد گفت نگران نباش که تو را چرت و پرت گو بخوانند ٬ همه‌ی ۱۲۴هزار پیامبر پیشین در زمان خود مجنون و دیوانه خطاب میشدند پس هر کس از این به بعد به من بگه چرت نگو می‌گویم به تخمم !! احادیث گرانبهای مرا چرت و چال نخوانین که یه هو میگم زیگیل شوید ها !! راستی هم اینک دارم تفکر می‌کنم ببینم چه یادگاری در بین شما باقی بگذارم وقتی دارم میروم تعطیلات . فکر کنم باید باز هم با الهام مشورت کنم.