...

هی گوسفند با تو ام . مگه من چیم از این چوپانه کمتره که پیغمبر نشم ؟ ها ؟