...

دل آدم وقتی درد ميگيره هيچ پزشکی نمی تونه معاينش کنه ٬ چاره کار فقط درد دل کردنه !
البته آدما هااااا