...

ببینم کیه که بتونه مطمئن باشه که به هیچ جا نمیرسه ؟! یا میرسه ؟!‌ اصلاً چه فرقی میکنه ٬ کیه که بتونه مطمئن باشه ؟!