...

عجیب ولی واقعی

افغانی شماره‌ی ۱: اون پسره رو می‌بینی ماتیک و ژل زده ٬ کیف سامسونیت دستشه ؟
افغانی شماره‌ی ۲: آره ٬ چطور ؟
افغانی شماره‌ی ۱: گرون میگه ... ولی بد تیکه‌ایه