...

قرار شده یه شمشیر شوالیه‌ای من واسه پیام بخرم که از دین من مراقبت کنه !! یه چیزی تو مایه های عمر بعد از پیغمبر قبلی ... بهش میاد ؟!