...

از اینجا:

كه چون فرو می‌رود ممد حيات است و چون برمی‌خيزد مفرح ذات ... نفس من بيده ...

به پوستين گوسفندان درآييد و بع بع كنيد ، باشد كه رستگار شويد ...